ქვემორე კვლევითი ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს ახლო აღმოსავლეთსა და რიგ კონფლიქტურ რეგიონებში სამოქალაქო დაძაბულობით გამოწვეულ ევროპის 2014-16 წლების მიგრანტთა კრიზისსა და ევროპულ სახელმწიფოთა თანადროულ სასაზღვრო პოლიტიკა(რომელმაც თვით ეჭვქვეშ დააყენა ე.წ. “უპირობო 4 თავისუფლება”)შორის კავშირის გამოვლენა, განხილვა და შესაბამისი დასკვნების გამოტანა, ევროკავშირის სახელმწიფოთა საერთო ანტიკრიზისული, სასაზღვრო და ზოგადპოლიტიკური სამომავლო დღის წესრიგის ზემოაღნიშნულთან ანალიტიკურ ბმაში აღწერა.