პოლიტიკის მეცნიერებისა და ჟურნალისტიკის მიმართულება

    სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

    ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი