პოლიტიკის მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამა

    სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

    ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი