• სარედაქციო კოლეგია

  ვალერიან მელიქიძე – სარედაქციო კოლეგიის თავმჯდომარე, ასოცირებული პროფესორი, საზოგადოებრივი გეოგრაფია
  გიორგი კვინიკაძე – ასოცირებული პროფესორი, საზოგადოებრივი გაოგრაფია

  მარინა ბურძენიძე – ასოცირებული პროფესორი, სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა
  სალომე ნამიჭეიშვილი – ასოცირებული პროფესორი, სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა

  ნანული ტალახაძე – ასოცირებული პროფესორი, ჟურნალისტიკა და მასკომუნიკაცია
  მანანა შამილიშვილი – ასოცირებული პროფესორი, ჟურნალისტიკა და მასკომუნიკაცია

  სალომე დუნდუა – ასოცირებული პროფესორი, პოლიტიკის მეცნიერება
  ავთანდილ ტუკვაძე – ასოცირებული პროფესორი, პოლიტიკის მეცნიერება

  ფიქრია ასანიშვილი – ასოცირებული პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობები
  დავით მაცაბერიძე – ასოცირებული პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობები

  თეონა მატარაძე – ასოცირებული პროფესორი, ინტერდისციპლინური დეპარტამენტი

  ტექნიკური ჯგუფი:
  თეონა თაბუაშვილი, მირანდა მიქაძე

  2021-09-10